Välkomna till årsstämma/föreningsmöte maj 2020

Tisdag 2 Juni kl 9:00-10:00

Entevour, Lagervägen 28

Med tanke på kaffe och smörgåslogistik vill vi ha ditt deltagande föranmält till oss senast Onsdag 27 Maj.

mikael.skogsberg@jafp.se

Länkarna till handlingarna finner du nedan, klicka och skola du finna.

 Föreningsstämma 2020-06-02
 • Föreningsmötets öppnade
 • Val av ordförande för mötet
 • Val av protokollförare
 • Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll
 • Fastställande av röstlängd
 • Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
 • Styrelseberättelse för senaste verksamhetsåret
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om fastställande av balansräkning
 • Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 • Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 • Beslut om årsavgiftens storlek
 • Beslut om antalet styrelseledamöter
 • Val av styrelseledamöter.
 • Val av två revisorer
 • Val av valberedning som skall bestå av tre ledamöter, varav en sammankallande
 • Val av andra ombud och firmatecknare
 • Ärenden som styrelsen hänskjutit till mötet
 • Övriga ärenden.
 • Tid för nästa ordinarie föreningsmöte

Avslutning