Välkomna till årsstämma/föreningsmöte maj 2020

Tisdag 2 Juni kl 9:00-10:00

Entevour, Lagervägen 28

Med tanke på kaffe och smörgåslogistik vill vi ha ditt deltagande föranmält till oss senast Onsdag 27 Maj.

mikael.skogsberg@jafp.se

Länkarna till handlingarna finner du nedan, klicka och skola du finna.

 Föreningsstämma 2020-06-02
  • Föreningsmötets öppnade
  • Val av ordförande för mötet
  • Val av protokollförare
  • Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll
  • Fastställande av röstlängd
  • Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
  • Styrelseberättelse för senaste verksamhetsåret
  • Revisorernas berättelse
  • Fråga om fastställande av balansräkning
  • Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
  • Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  • Beslut om årsavgiftens storlek
  • Beslut om antalet styrelseledamöter
  • Val av styrelseledamöter.
  • Val av två revisorer
  • Val av valberedning som skall bestå av tre ledamöter, varav en sammankallande
  • Val av andra ombud och firmatecknare
  • Ärenden som styrelsen hänskjutit till mötet
  • Övriga ärenden.
  • Tid för nästa ordinarie föreningsmöte

Avslutning